Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden EERLIJK INCASSEREN per 1 maart 2019  download

DEFINITIES
1.1. Adviesinformatie: De adviesrapporten, schriftelijke of de mondelinge informatie ter advisering die het doel hebben inzicht te geven in een zekere (rechts)positie van Cliënt zelf, van een klant of Wederpartij van Cliënt.
1.2. Algemene Voorwaarden: De onderhavige voorwaarden zoals bedoeld in afdeling 6.2.3 van het BW, die tezamen met de overeenkomst tot opdracht aan Cliënt worden verstrekt.
1.3. Buitengerechtelijke Incassokosten: De door EERLIJK INCASSEREN gevorderde incassokosten, die wettelijk verschuldigd zijn door de Wederpartij van Cliënt, berekend middels de geldende wet- en regelgeving dan wel contractueel tussen Cliënt en Debiteur overeengekomen. Deze incassokosten worden namens Cliënt gevorderd middels een opdracht tot incasso of overeenkomst (van opdracht) die Cliënt met EERLIJK INCASSEREN overeenkomt door het geven van de opdracht dan wel het verzoek om incassohandelingen te verrichten.
1.4. EERLIJK INCASSEREN (1): De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden zoals bedoeld in art. 6:231 BW. Onder EERLIJK INCASSEREN en/of gebruiker wordt in deze Algemene Voorwaarden ook de opdrachtnemer verstaan.
1.5. EERLIJK INCASSEREN (2): Degene die handelt onder de naam “EERLIJK INCASSEREN ” dan wel onder de naam “Landelijk Bureau Gerechtelijke Invordering en Beslaglegging”.
1.6. Cliënt: Degene die met EERLIJK INCASSEREN een overeenkomst aan gaat, onder Cliënt wordt tevens de opdrachtgever verstaan.
1.7. Debiteur: Degene op wie Cliënt een Vordering heeft, oftewel de schuldenaar van de Cliënt dan wel de klant van Cliënt.
1.8. Dossier: De aan EERLIJK INCASSEREN verstrekte opdracht ter uitvoering van werkzaamheden, hieronder valt tevens het benaderen van een Debiteur en/of een Wederpartij van Cliënt, dan wel het uitvoeren van de opdracht in de breedste zin van het woord. Aan elke Dossier van EERLIJK INCASSEREN kan ter individualisatie een uniek kenmerk of nummer worden verbonden.
1.9. Gerechtelijk traject: Moment vanaf het opstellen van een dagvaarding, of een verzoekschrift.
1.10. Hoofdsom: Het door Cliënt ter incassering aangeboden openstaande bedrag dat op de eerste factuur van de Cliënt staat aangegeven.
1.11. Betalingsregeling: Het periodieke bedrag dat is afgesproken met de Debiteur dat binnen een bepaalde terugkerende periode aan EERLIJK INCASSEREN wordt voldaan ter voldoening van de openstaande Hoofdsom, Rente, Incassokosten en eventuele andere verschuldigde bedragen, dan wel de Vordering.
1.12. No cure, no pay: Cliënt is geen vergoeding verschuldigd indien er niet enig resultaat wordt behaald tijdens het buitengerechtelijke incasso-traject en cliënt een gerechtelijk procedure uit laat voeren door EERLIJK INCASSEREN. Bepaalde handelingen of werkzaamheden kunnen uitgezonderd zijn van No cure, no pay; voorafgaand ontvangt Cliënt hiervan een prijsopgave. Het buitengerechtelijke incassotraject eindigt in ieder geval zodra een dagvaarding wordt opgesteld waarmee de gerechtelijke procedure aanvangt.
1.13. Rente: De wettelijke vastgestelde rente, dan wel contractueel overeengekomen rente die de Debiteur verschuldigd is vanwege het uitblijven van voldoening van een rechtsgeldige geldvordering, die door EERLIJK INCASSEREN naast de Hoofdsom van Debiteur wordt gevorderd.
1.14. Tarieven: De door EERLIJK INCASSEREN schriftelijk vastgestelde of anderszins overeengekomen Tarieven die in rekening wordt gebracht voor haar dienstverlening. Het thans geldende uurtarief bedraagt € 69,00 excl. btw.
1.15. Verhaalsonderzoek: Onderzoek naar de reële kans om een vordering te kunnen verhalen op eventuele tegoeden van een schuldenaar.
1.16. Vordering: Het op enig moment totaal te vorderen bedrag van Debiteur, inclusief alle kosten en Rente.
1.17. Website: De Website die thans vindbaar is op www.eerlijkincassobureau.nl.
1.18. Wederpartij: Degene die met Cliënt een juridisch geschil heeft. Met de Wederpartij wordt uitdrukkelijk niet bedoeld degene met wie EERLIJK INCASSEREN een overeenkomst aangaat.

ALGEMEEN
2.1. EERLIJK INCASSEREN bestaat uit een incassobureau en een juridisch adviesbureau.
2.2. Het juridisch adviesbureau en het incassobureau zijn zelfstandig in het aannemen van opdrachten. Het aannemen van opdrachten geschiedt door aanbod en aanvaarding.
2.3. EERLIJK INCASSEREN is te allen tijde gerechtigd Dossiers, opdrachten of werkzaamheden te weigeren zonder opgaaf van redenen.
2.4. Alleen de werkzaamheden van het incassobureau geschieden op basis van No cure, no pay; bepaalde werkzaamheden van het incassobureau kunnen hiervan zijn uitgezonderd.
2.5. Een Verhaalsonderzoek valt onder juridische dienstverlening, derhalve is het Verhaalsonderzoek uitgezonderd van No cure, no pay. Voorafgaand aan de uitvoering van een Verhaalsonderzoek wordt
Cliënt geïnformeerd over de kosten van een Verhaalsonderzoek.
2.6. De werkzaamheden van het juridisch adviesbureau geschieden op basis van uurtarieven.
2.7. EERLIJK INCASSEREN is gerechtigd te besluiten zonder voorafgaand bericht om alle werkzaamheden onder een andere handelsnaam uit te voeren.
2.8. Afspraken met of toezeggingen van een medewerker van EERLIJK INCASSEREN zijn voor EERLIJK INCASSEREN niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door ondertekening van haar bestuurder(s).
2.9. Alle aanbiedingen en offertes die worden uitgebracht door EERLIJK INCASSEREN zijn vrijblijvend zoals bedoeld in art. 6:219 BW en onder voorbehoud van eventueel schriftelijk overeengekomen opschortende voorwaarden en Tarieven door EERLIJK INCASSEREN . De door EERLIJK INCASSEREN uitgebrachte offertes en/of aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 14 dagen en zijn excl. btw tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.10. Alle door EERLIJK INCASSEREN te verrichten juridische werkzaamheden zijn gebaseerd op een overeenkomst van opdracht, waarbij al het andere of overige uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.
2.11. EERLIJK INCASSEREN is gerechtigd een (open) lopend Dossier, opdrachten en/of werkzaamheden inclusief alle rechten en plichten, aan een derde ter uitvoering van werkzaamheden over te dragen.
2.12. EERLIJK INCASSEREN is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor alle overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Per email wordt bekendgemaakt dat de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, dertig (30) dagen na de bekendmaking treden de wijzigingen in werking. Indien er sprake is van verregaande wijzigingen is Cliënt gerechtigd om de overeenkomst binnen 30 dagen te beëindigen. Na genoemde termijn gelden de wijzigingen als zijnde aanvaard door de Cliënt.
2.13. EERLIJK INCASSEREN kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Cliënt of opdrachtgever redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.14. Cliënt is verplicht om adreswijzigingen uit eigen beweging aan EERLIJK INCASSEREN te vermelden of wijzigingen van enige aard, zoals de wijziging van rechtsvorm aan EERLIJK INCASSEREN schriftelijk te vermelden.
2.15. Cliënt stemt er mee in dat EERLIJK INCASSEREN de overeenkomst of opdracht zo nodig door derden laat uitvoeren. Bij het inschakelen van derden zal door EERLIJK INCASSEREN de benodigde zorgvuldigheid betracht worden.
2.16. De juridische afdeling van EERLIJK INCASSEREN is een op zichzelf staande onderneming gericht op het bieden van rechtskundige hulp aan zowel particulieren als ondernemers.
2.17. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, overeenkomsten, contracten, offertes, aanbiedingen en rechtsbetrekkingen op elke wijze met en van EERLIJK INCASSEREN tot het verlenen van diensten op het gebied van het incasseren van Vorderingen, het verrichten van juridische dienstverlening en/of overige goederen of diensten.
2.18. Eventuele van deze afwijkende voorwaarden van Cliënt worden door EERLIJK INCASSEREN nadrukkelijk en uitdrukkelijk afgewezen en binden EERLIJK INCASSEREN slechts indien en voor zover zij zich daarmee nadrukkelijk en/of uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard middels rechtsgeldige ondertekening.
2.19. Indien enige bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met de huidige wetgeving mocht zijn of in de toekomst mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, zoals bedoeld in art. 3:40 BW dan blijven deze onderhavige voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
2.20. Indien er voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, opdrachten of voor de levering van diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Cliënt eerst EERLIJK INCASSEREN derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. EERLIJK INCASSEREN dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2.21. Indien sprake is van een overeenkomst die strekt tot voldoening van een geldsom op basis van resultaat, is de afgesproken dan wel verwachte geldsom direct opeisbaar van Cliënt door EERLIJK INCASSEREN bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst.
2.22. Op eerste verzoek dient Cliënt aan EERLIJK INCASSEREN een ondertekende machtiging te overleggen die strekt tot vertegenwoordiging van Cliënt door EERLIJK INCASSEREN dan wel door een derde die door EERLIJK INCASSEREN is aangewezen.
2.23. Op eerste verzoek dient Cliënt alle gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn ter vertegenwoordiging van Cliënt in en buiten rechte. Indien redelijkerwijs het vermoeden kan bestaan dat gegevens noodzakelijk zijn dient Cliënt uit eigen beweging een overzicht te verstrekken van de in het bezit van Cliënt zijnde gegevens.
2.24. Op eerste verzoek dient Cliënt een ondertekende akte ter incasso dan wel een machtiging aan EERLIJK INCASSEREN te verstrekken ter bewijs aan een schuldenaar dan wel Wederpartij van het bestaan daarvan.
2.25. Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van twaalf maanden, na genoemde periode zal de duur telkens stilzwijgend verlengt worden met twaalf maanden tenzij er schriftelijk nadrukkelijk en/of uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien sprake is van regels van dwingend recht bij uitvoering van de overeenkomst in opdracht van een consument, (niet handelend uit bedrijf of beroep) blijft het overige van kracht. Na opzegging zal de dienstverlening door EERLIJK INCASSEREN worden voortgezet ten aanzien van nog lopende Dossiers inzake incasso-opdrachten, doch is EERLIJK INCASSEREN gerechtigd haar werkzaamheden te beëindigen. Na afronding van de lopende Dossiers wordt de overeenkomst definitief beëindigd.
2.26. Voordat EERLIJK INCASSEREN overgaat tot uitvoering van haar werkzaamheden dan wel tot dienstverlening dient Cliënt zich akkoord te verklaren met de overeenkomst (van opdracht). EERLIJK INCASSEREN kan eerst na (mondelinge) overeenstemming haar dienstverlening aanvangen, doch behoudt zich het recht voor om een schriftelijke ondertekening te verlangen voordat over wordt gegaan tot uitvoering van werkzaamheden. Onder ondertekenen van een overeenkomst wordt tevens verstaan het verzenden van een opdracht middels de Website of middels email waarbij eventueel een bevestigingsemail aan de Cliënt wordt verstrekt. Indien Cliënt stukken op enige wijze toezendt aan EERLIJK INCASSEREN die door (een medewerker van) EERLIJK INCASSEREN worden gelezen, eventueel voor onderzoek dan wel voor het vaststellen van een prijsopgave of voor het vaststellen van (benodigde) aanvullende informatie, dan is cliënt de tijd in uurloon verschuldigd voor de kennisname van de inhoudt van die stukken en de eventuele correspondentie die daarop volgt zelfs indien cliënt (nog) geen (schriftelijk) akkoord heeft gegeven op de overeenkomst (van opdracht).
2.27. Indien er een opdracht aan EERLIJK INCASSEREN is aangeboden en door EERLIJK INCASSEREN in behandeling is genomen dan onthoudt cliënt zich van elk contact of correspondentie met de wederpartij totdat de opdracht is geëindigd.

TARIEVEN EN FACTURATIE.
3.1. EERLIJK INCASSEREN biedt haar werkzaamheden en/of dienstverlening uitsluitend aan op basis van een overeenkomst (van opdracht), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het geven van een opdracht tot het verrichten van handelingen omvat mede de eerder bedoelde overeenkomst. Vanaf de aanvang van de gerechtelijke procedure is de Cliënt het geldende uurtarief verschuldigd voor de verrichte handelingen. Deze handelingen worden zoveel mogelijk vooraf met Cliënt afgestemd. Voor bepaalde handelingen kunnen vaste bedragen door EERLIJK INCASSEREN worden gefactureerd, deze worden zoveel mogelijk vooraf aan Cliënt kenbaar gemaakt.
3.2. Betaling van de door EERLIJK INCASSEREN aan Cliënt gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Cliënt machtigt EERLIJK INCASSEREN om de gefactureerde bedragen middels automatische incasso bij haar te incasseren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.3. EERLIJK INCASSEREN is gerechtigd de overeenkomst gefaseerd uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst of werkzaamheden maandelijks afzonderlijk te factureren.
3.4. Cliënt is overeenkomstig de huidige wetgeving verplicht tijdig zorg te dragen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Cliënt vervalt zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim indien de prestatie gedurende de wettelijk gestelde termijn uitblijft nadat deze opeisbaar is geworden.
3.5. EERLIJK INCASSEREN is gerechtigd Rente in rekening te brengen indien Cliënt de betaaltermijn overschrijdt vanaf de eerste vervaldag van de factuur, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
3.6. Bezwaren op de facturen dienen binnen 14 dagen na facturatie schriftelijk aan EERLIJK INCASSEREN kenbaar gemaakt te worden. Enig bezwaar of protest jegens het door EERLIJK INCASSEREN gefactureerde schort de betalingsverlichting van Cliënt niet op.
3.7. EERLIJK INCASSEREN is te allen tijde gerechtigd om openstaande facturen, vorderingen of toekomstige vorderingen te verrekenen met gelden die zij voor Cliënt in beheer heeft, ongeacht de rechtsverhouding die hieraan ten grondslag ligt. EERLIJK INCASSEREN mag besluiten om gelden die zij voor Cliënt in beheer heeft niet eerder aan Client te voldoen dan wel over te schrijven naar het IBAN van Cliënt indien er door Cliënt meerdere opdrachten zijn ingediend tegen dezelfde of andere Debiteur(s) voor zolang als tot de laatste opdracht tot incasso of overeenkomst van die Debiteur(s) voortduurt. Na die periode kan EERLIJK INCASSEREN al dan niet besluiten om een gezamenlijke eindafrekening op te stellen.
3.8. EERLIJK INCASSEREN factureert per maandelijkse dan wel wekelijkse periodiek aan Cliënt. Cliënt verklaart bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk deze informatie en de informatie over de Tarieven te hebben ontvangen dan wel hiervan op de hoogte te zijn en daarmee akkoord te zijn.
3.9. Tarieven die door EERLIJK INCASSEREN worden genoemd zijn altijd exclusief btw en exclusief bijkomende kosten zoals, maar niet gelimiteerd tot, verzendkosten per aangetekende post, deurwaarderskosten en/of griffierechten. Kosten voor het ontvangen, inscannen en mailen van poststukken worden doorberekend aan Cliënt. EERLIJK INCASSEREN informeert Cliënt vooraf indien er exorbitant hoge kosten worden gemaakt.
3.10. Indien nodig blijkt dat de Debiteur per aangetekende post aangeschreven dient te worden in het incassotraject, dat op basis van ‘no cure, no pay’ wordt uitgevoerd, dan worden wel de kosten van de aangetekende verzending doorberekent aan Cliënt.
3.11. EERLIJK INCASSEREN is gerechtigd haar Tarieven te wijzigen middels uitgifte van een nieuw (digitaal) overzicht met Tarieven die tevens geldt voor de lopende Dossiers. Indien een wijziging een prijsstijging van meer dan
8% inhoudt, heeft Cliënt het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen binnen 1 maand na bekendmaking van deze Tarieven.
3.12. Indien EERLIJK INCASSEREN een Wbp-verzoek (AVG), Wob-verzoek, of enig ander verzoek doet aan een persoon, rechtspersoon, bestuursorgaan en/of enige ander overheidsorgaan, waarin verzocht wordt om inlichtingen en/of informatie, dan komen alle gelden die uit hoofde van niet-tijdig verstrekken of geheel uitblijven van de verzochte inlichtingen en/of informatie onverminderd afgesproken uurtarieven of andere tarieven dan wel afspraken toe aan EERLIJK INCASSEREN . Deze bepaling is niet beperkt tot het uit eigen beweging vragen om informatie en/of inlichtingen aan voormelde (rechts)personen of organen van de staat. Ook indien verzoeken in opdracht van Cliënt plaatsvinden komen alle voornoemde gelden onverminderd afgesproken uurtarieven of andere tarieven dan wel afspraken toe aan EERLIJK INCASSEREN .
3.13. Facturatie vindt plaats op basis van nacalculatie. EERLIJK INCASSEREN kan nimmer instaan voor de juistheid van geoffreerde werkzaamheden die door derde partijen worden verricht zoals, maar niet beperkt tot, de rechtbank, gerechtsdeurwaarders of advocaten. Indien EERLIJK INCASSEREN van dergelijke partijen gefactureerde werkzaamheden ontvangt die qua geldsom afwijken van de door EERLIJK INCASSEREN geoffreerde of gefactureerde geldsom dan dient Cliënt het meerdere dan het geoffreerde of gefactureerde op eerste verzoek van EERLIJK INCASSEREN te voldoen.

GEHEIMHOUDING EN BEWAARPLICHT
4.1. Cliënt is verplicht tot geheimhouding van alle aan Cliënt verstrekte informatie door EERLIJK INCASSEREN , tevens mag deze informatie nimmer overgedragen worden aan derden en/of ter beschikking gesteld te worden.
4.2. EERLIJK INCASSEREN voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4.3. EERLIJK INCASSEREN kan nimmer verplicht worden de ter beschikking gestelde stukken aan Cliënt te retourneren.

VERPLICHTINGEN VAN CLIËNT
5.1. Indien Cliënt zijn verplichtingen jegens EERLIJK INCASSEREN niet nakomt is EERLIJK INCASSEREN gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, er bestaat voor EERLIJK INCASSEREN geenszins een verplichting tot het vergoeden van (gevolg)schade.
5.2. Cliënt is voorafgaand aan het geven van een opdracht tot incasso aan EERLIJK INCASSEREN verplicht om de Debiteur, conform de geldende wet- en regelgeving, in gebreke te stellen op de wettelijk voorgeschreven wijze.

AANSPRAKELIJKHEID
6.1. EERLIJK INCASSEREN levert een inspanningsverplichting en kan nimmer gehouden worden aansprakelijk te zijn voor het niet behalen van, dan wel schade voortkomend uit, een bepaald resultaat.
6.2. EERLIJK INCASSEREN is niet aansprakelijk voor beslissingen die genomen zijn op grond van een uitgevoerd onderzoek of uitgevoerde werkzaamheden van elke aard.
6.3. Cliënt is gehouden EERLIJK INCASSEREN te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden die verband houden met het incasseren van vorderingen.
6.4. Cliënt vrijwaart EERLIJK INCASSEREN voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan EERLIJK INCASSEREN toerekenbaar is. Indien EERLIJK INCASSEREN uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Cliënt gehouden EERLIJK INCASSEREN zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van Cliënt in dat geval verwacht mag worden. Mocht Cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is EERLIJK INCASSEREN , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van EERLIJK INCASSEREN en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van Cliënt.
6.5. EERLIJK INCASSEREN draagt geen aansprakelijkheid voor het mogelijk onjuist verwerken van gegevens van door Cliënt aangeleverde opdrachten tot incasso, Dossiers of anderszins. Cliënt dient te allen tijde de ingevoerde of opgegeven gegevens te verifiëren.
6.6. Cliënt is aansprakelijk voor alle mogelijke schade die EERLIJK INCASSEREN lijdt of kan lijden ten gevolge van ingediende niet gerechtvaardigde opdrachten tot incasso of enig onrechtmatig handelen door Cliënt.
6.7. Cliënt is zelf hoofdelijk verantwoordelijk voor het geschil dat Cliënt aandraagt ter beslechting door EERLIJK INCASSEREN , evenals de opdrachten tot incasso of elke andere opdracht die aan EERLIJK INCASSEREN wordt verstrekt.
6.8. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt door of namens EERLIJK INCASSEREN voor rekening en risico van Cliënt. EERLIJK INCASSEREN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele verstoorde relatie tussen de Cliënt en haar klant dan wel Debiteur.
6.9. EERLIJK INCASSEREN is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. doch niet limitatief verstaan: De verstoring van de wil van EERLIJK INCASSEREN om de nakoming van de overeenkomst te bewerkstellingen waarbij deze tijdelijk of blijvend verhinderd kan zijn. In het bijzonder geldt als overmacht: terrorisme, staking, transportbelemmeringen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, geweldsincidenten, brand en andere ernstige dan wel vernietigende storingen in het bedrijf van EERLIJK INCASSEREN of dat van door haar ingeschakelde derden. EERLIJK INCASSEREN is gerechtigd geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden.
6.10 EERLIJK INCASSEREN kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door haar werknemers of derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld en EERLIJK INCASSEREN de schade op genoemde personen kan verhalen waarbij de solvabiliteit doorslaggevend is.
6.11. De aansprakelijkheid is beperkt tot de som die gelijk is aan de som die voor de dienstverlening die onder de overeenkomst wordt geleverd en is betaald in het jaar waarin de claim is ontstaan.
6.12. EERLIJK INCASSEREN kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Enig indirect of bijkomend verlies, zoals financieel verlies, vermindering van winst, verlies van inkomsten, verlies van zaken of goodwill of enige ander type van verwachte of incidentele verliezen, zoals het verlies van verwachte besparingen, een verhoging van enige schulden en het niet kunnen verlagen van enige schulden, wordt niet vergoed. De aansprakelijkheid dan wel de vergoeding van de schade kan nimmer hoger zijn dan de uitgekeerde som van de aansprakelijkheidsverzekering.
6.13. EERLIJK INCASSEREN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder o.a. maar niet limitatief begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie.
6.14. EERLIJK INCASSEREN voert haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van (niet) gerechtvaardigde Vorderingen, die aan haar ter incasso zijn overgedragen.
6.15. EERLIJK INCASSEREN kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van onderzoek en/of recherche. Het accepteren en daadwerkelijk in behandeling nemen van een opdracht tot incasso of uitvoering van een overeenkomst geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor EERLIJK INCASSEREN .
6.16 Indien EERLIJK INCASSEREN ondanks de bepalingen in deze algemene voorwaarden of ondanks bepalingen uit enige overeenkomst toch aansprakelijk gesteld wordt, dan geldt het navolgende;
a. De aansprakelijkheid van EERLIJK INCASSEREN wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat verzekerde voor de opdracht heeft ontvangen.
b. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag van het honorarium van maximaal zes maanden.
c. Deze leveringsvoorwaarden zijn in het bezit gesteld van de opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn.
d. In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) over gaat tot het uitkeren van een bedrag dan wordt het bedrag verminderd met het eigen te lijden risico van EERLIJK INCASSEREN .
e. Het uit te keren bedrag door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt verminderd met het bedrag aan elke schade die EERLIJK INCASSEREN lijdt of kan lijden.
6.17 De Cliënt stelt EERLIJK INCASSEREN direct schriftelijk voorafgaand aan de opdracht op de hoogte indien de Cliënt een persoonlijke relatie van enige aard met een Debiteur dan wel een wederpartij heeft of heeft gehad. De Cliënt verklaart nimmer een andere persoonlijke relatie van enige aard te hebben gehad met een Debiteur dan wel een wederpartij die anders is dan vooraf schriftelijk aan EERLIJK INCASSEREN gemeld door de Cliënt.

INVORDERING INCASSO
7.1. Indien Cliënt aan EERLIJK INCASSEREN een opdracht van enige aard geeft, machtigt Cliënt EERLIJK INCASSEREN om namens en voor rekening van Cliënt alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen of andere handelingen te verrichten die naar het inzicht van EERLIJK INCASSEREN noodzakelijk zijn ter behandeling en uitvoering van de overeenkomst of opdracht. Deze machtiging houdt onder meer, maar niet limitatief, in:
– het zowel in persoon, schriftelijk, elektronisch als telefonisch benaderen van de Wederpartij en/of Debiteur. Cliënt geeft met de acceptatie van deze algemene voorwaarden zijn akkoord dat EERLIJK INCASSEREN namens Cliënt de door Cliënt gestelde Debiteur via post, sms, email, WhatsApp, Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, Instagram dan wel via enig ander communicatiemiddel benaderd. Cliënt verklaart dat alle verrichte handelingen voor zijn rekening zijn en neemt de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid over de wijze waarop de door hem gestelde Debiteur wordt benaderd. Indien Cliënt niet wilt dat EERLIJK INCASSEREN een door hem gestelde Debiteur op een bepaalde wijze benaderd dan zal Cliënt dat vooraf aan de opdracht dan wel uiterlijk bij het verstrekken van de opdracht vermelden;
– het aan de Wederpartij en/of Debiteur in rekening brengen van Rente en kosten;
– het ontvangen en in beheer houden van gelden voor of van Cliënt;
– het treffen van een redelijke betalingsregeling, ter beoordeling van EERLIJK INCASSEREN zonder voorafgaand overleg met Cliënt;
– het, na overleg met Cliënt, starten van een procedure bij een rechterlijke instantie;
– het, na overleg met Cliënt, aanvragen van een faillissement of surseance van betaling;
7.2. Indien Cliënt een opdracht tot incasso dan wel overeenkomst (van opdracht) intrekt of een betalingsregeling treft met de Wederpartij of Debiteur, dan wel een schikking treft of de opdracht tot incasso of de overeenkomst (van opdracht) aan een derde aanbiedt, dan is EERLIJK INCASSEREN gerechtigd de Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening te brengen bij Cliënt zoals deze worden gevorderd van de Wederpartij of Debiteur. Tevens worden de kosten van ingeschakelde derden bij Cliënt in rekening gebracht.
7.3. Indien de Wederpartij of Debiteur één of meerdere verschuldigde betalingen voor de aan EERLIJK INCASSEREN overgedragen Vorderingen rechtstreeks voldoet aan Cliënt, dan is Cliënt verplicht dit direct aan EERLIJK INCASSEREN te melden. De Buitengerechtelijke Incassokosten blijven verschuldigd door de Debiteur en kunnen worden gefactureerd aan Cliënt ter financiële afwikkeling.
7.4. Cliënt dient, voorafgaand aan een opdracht tot incasso aan EERLIJK INCASSEREN te verstrekken, de Debiteur aangemaand dan wel in gebreke te hebben gesteld volgens de wetgeving onder vermelding van de exacte hoogte van de incassokosten. Desgewenst kan EERLIJK INCASSEREN een eerste herinnering toezenden aan de Debiteur.
7.5. Het zenden van een herinnering aan de Debiteur van Cliënt valt buiten het incassotraject, hiervoor kan EERLIJK INCASSEREN geen incassokosten doorberekenen aan de Debiteur. EERLIJK INCASSEREN kan voor het verzenden van een herinnering aan de Debiteur kosten in rekening brengen bij de Cliënt.
7.6 Indien er door een gebrek de wettelijke incassokosten niet verhaald kunnen worden op de Debiteur van de Cliënt dan worden deze wettelijke incassokosten verhaald op de Cliënt. Een dergelijke situatie kan zich voordoen indien de exacte hoogte van de wettelijke incassokosten niet juist zijn berekend, echter is dit niet beperkt tot deze situatie en kan zich uitstrekken tot andere situaties.
7.7. EERLIJK INCASSEREN is gerechtigd voor de behandeling van een incassozaak waarbij juridische werkzaamheden verricht dienen te worden, waaronder begrepen het voeren van een gerechtelijke procedure, de betreffende kosten voorafgaand aan Cliënt te factureren. Zolang de betaling niet is ontvangen, is EERLIJK INCASSEREN niet gehouden tot verdere werkzaamheden.
7.8. Door EERLIJK INCASSEREN vindt geen tussentijdse afdracht van geïncasseerde bedragen plaats, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.9. EERLIJK INCASSEREN is gerechtigd om de kosten, waaronder tevens begrepen door derden gemaakte kosten, aan Cliënt te factureren voor zover deze niet verhaalbaar zijn op de Debiteur of Wederpartij van Cliënt.
7.10. EERLIJK INCASSEREN is gerechtigd de werkzaamheden te staken of te beëindigen, indien naar haar oordeel in redelijkheid niet is te verwachten dat zonder een gerechtelijke procedure betaling is te verkrijgen en/of de Debiteur de Vordering op juridische gronden betwist. Indien er blijk is van onvoldoende verhaalsmogelijkheden van de Wederpartij of Debiteur, dan wel het Dossier niet incasseerbaar wordt geacht, dan wel EERLIJK INCASSEREN van de Wederpartij of Debiteur mogelijke materiële of immateriële schade ondervindt, is EERLIJK INCASSEREN gerechtigd het Dossier of de opdracht te beëindigen. Indien de reden van het beëindigen van het incassotraject blijkt te liggen in enig toedoen of nalaten van Cliënt is EERLIJK INCASSEREN gerechtigd de Buitengerechtelijke Incassokosten bij Cliënt in rekening te brengen zoals deze gevorderd werden aan de Debiteur.
7.11. Er is sprake van een betaling door de Wederpartij of Debiteur wanneer de Wederpartij of Debiteur de Vordering aan EERLIJK INCASSEREN , dan wel rechtstreeks aan Cliënt, (gedeeltelijk) heeft voldaan. Een betaling houdt onder andere in, maar is niet beperkt tot, voldoening op andere wijze dan in gelden zoals een creditering, levering van vervangende goederen, het retour nemen van goederen, een compensatie in enige vorm of het leveren van een tegenprestatie anderszins. Cliënt is verplicht EERLIJK INCASSEREN direct op de hoogte te stellen indien de Debiteur voldoet op enige van bovenstaande aangegeven wijze dan wel een wijze die een gelijke strekking heeft als voornoemd.
7.12. Indien de gehele Hoofdsom wordt voldaan door de Wederpartij of Cliënt, dient al het meerdere dan de Hoofdsom dat geïncasseerd is geacht ter voldoening van de Buitengerechtelijke Incassokosten te zijn voldaan waarbij tevens Rente en overige kosten dienen te worden begrepen. Deze gelden komen volledig en zonder uitzondering toe aan EERLIJK INCASSEREN , tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.13. Indien er door de Wederpartij of Debiteur slechts een gedeelte van de Vordering is voldaan en verdere incassering door EERLIJK INCASSEREN niet mogelijk wordt geacht zonder een gerechtelijke procedure dan is EERLIJK INCASSEREN gerechtigd, maar niet verplicht, om de Buitengerechtelijke Incassokosten evenredig in rekening te brengen over hetgeen dat is geïncasseerd met een minimum ter hoogte van € 40,00 (zegge veertig euro).
7.14. Iedere betaling van gelden door de Wederpartij of Debiteur strekt allereerst ter voldoening de Buitengerechtelijke Incassokosten zoals in rekening gebracht bij de Debiteur dan wel van alle gemaakte kosten door EERLIJK INCASSEREN en de door haar ingeschakelde derden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.15. EERLIJK INCASSEREN is gemachtigd tot het treffen van een Betalingsregeling met de Debiteur van de Cliënt, tenzij de Cliënt uitdrukkelijk heeft aangegeven dat EERLIJK INCASSEREN geen Betalingsregeling met de Debiteur van Cliënt overeen mag komen.
7.16. Indien EERLIJK INCASSEREN een Betalingsregeling met de Debiteur van de Cliënt overeenkomt dan wel is overeengekomen dan is Cliënt gebonden aan deze Betalingsregeling, zelfs in het geval dat achteraf blijkt dat er geen machtiging was afgegeven dan wel dat EERLIJK INCASSEREN niet was gevolmachtigd tot het treffen van een Betalingsregeling. EERLIJK INCASSEREN is nimmer zelf verbonden met de Debiteur van Cliënt door de getroffen Betalingsregeling noch is EERLIJK INCASSEREN aansprakelijk voor een afgesproken Betalingsregeling
7.17 EERLIJK INCASSEREN is te allen tijden gerechtigd dan wel gemachtigd door de Cliënt om alle door de Cliënt aangeleverde en/of ter beschikking gestelde documenten zoals, maar niet beperkt tot, facturen, overeenkomsten, aankoopbewijzen e.d. ter beschikking te stellen aan de Debiteur.
7.18 Indien de incassoprocedure vruchteloos is gebleven dan wel niet heeft geleid tot het gewenste resultaat, inhoudende voldoening van de hoofdsom met de gerekende incassokosten, en de Cliënt besluit geen gerechtelijke procedure door EERLIJK INCASSEREN te laten uitvoeren dan zal Cliënt nimmer zonder toestemming van EERLIJK INCASSEREN de Debiteur mogen benaderen om zelf enige regeling met de Debiteur overeen te komen. Indien de Debiteur de Cliënt benadert na genoemde situatie dan dient de Cliënt direct EERLIJK INCASSEREN op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt zonder toestemming enige regeling met de Debiteur overeenkomt dan is Cliënt de incassokosten verschuldigd aan EERLIJK INCASSEREN . De incassokosten zijn in dat geval direct opeisbaar en zal op het eerste verzoek van EERLIJK INCASSEREN door de Cliënt worden voldaan aan EERLIJK INCASSEREN .

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
8.1. Tussen Cliënt en EERLIJK INCASSEREN komt een overeenkomst tot stand door het verzenden van een opdracht middels de Website, of door het verzenden van een opdracht middels WhatsApp, SMS en/of via email. Cliënt wordt geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden die door raadpleging op de Website voldoende toegankelijk is.
8.2. Tussen Cliënt en EERLIJK INCASSEREN kan tevens een overeenkomst door mondelinge aanvaarding tot stand komen, Cliënt wordt geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden die door raadpleging op de Website voldoende toegankelijk is. Tevens kunnen de Algemene Voorwaarden op verzoek worden toegezonden.
8.3. Onder overeenkomst wordt tevens verstaan een opdracht tot incasso, verrichting van juridische werkzaamheden of gebruikmaking van andere diensten.
8.4. Voor bekrachtiging van de overeenkomst kan een schriftelijke overeenkomst worden toegezonden aan Cliënt doch is dit niet noodzakelijk voor de totstandkoming van de overeenkomst.
8.5. De totstandkoming van overeenkomsten geschiedt altijd door aanbod en aanvaarding, waarbij het verzenden van opdrachten als een aanbod wordt aangemerkt die door EERLIJK INCASSEREN kan worden aanvaard.

GERECHTELIJKE INCASSO / GERECHTELIJKE PROCEDURE
9.1. EERLIJK INCASSEREN is nimmer aansprakelijk te stellen voor mogelijke negatieve of afwijkende resultaten van een gerechtelijke procedure. De gerechtelijke kosten zoals, maar niet gelimiteerd tot, het gerechtelijke traject, de executiekosten en het executietraject komen volledig zonder uitzonderingen van enige aard voor risico en rekening van Cliënt. Omtrent de uitslag van de gerechtelijke procedure kan nimmer een garantie worden afgegeven.
9.2. Alle bij vonnis toegekende vergoedingen anders dan de Hoofdsom, zoals, maar niet gelimiteerd tot, de incassokosten, de Rente en het salaris dan wel het uurtarief van gemachtigde, zijn na toekenning door de rechter direct opeisbaar bij Cliënt en komen volledig en zonder uitzondering aan EERLIJK INCASSEREN toe, ongeacht of deze daadwerkelijk op de Debiteur verhaalbaar zijn of zijn vergoed tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De toegewezen voornoemde bedragen zijn tevens verschuldigd indien Cliënt afziet van verdere executie van het vonnis.
9.3 Alle tijdens de gerechtelijke procedure gevorderde bedragen anders dan de Hoofdsom, met in het bijzonder de gevorderde incassokosten, juridische kosten, salaris dan wel het uurtarief van gemachtigde die door de rechter zijn afgewezen zijn direct opeisbaar bij Client door EERLIJK INCASSEREN , ongeacht of deze daadwerkelijk op de Debiteur verhaalbaar zijn of zijn vergoed tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
9.4. Ter uitvoering en voorbereiding van het gerechtelijke en/of executietraject mag en kan EERLIJK INCASSEREN gebruik maken van services en diensten van derden zoals deurwaarders, advocaten en/of overige dienstverleners. De kosten van deze voornoemde derden worden aan Cliënt zonder uitsluiting doorberekend ongeacht of deze kosten verhaalbaar zijn op Debiteur.
9.5. EERLIJK INCASSEREN is gerechtigd op elk moment en in elk stand van het geding de kosten van de aan Cliënt verleende juridische dienstverlening en overige kosten te factureren. Cliënt is verplicht de kosten te voldoen voor het tijdstip dat aangegeven staat op de factuur, bij het ontbreken van zulk een termijn bedraagt deze termijn twee weken na factuurdatum.
9.6. EERLIJK INCASSEREN is gerechtigd om gerechtelijke vonnissen of andersoortige documenten dan wel akte(s) van elke aard in beheer te houden totdat Cliënt voldoet aan de betalingsverplichting. EERLIJK INCASSEREN is tevens gerechtigd rechten voortkomend uit enig gerechtelijk document ter uitvoering te brengen ter voldoening van openstaande facturen indien Cliënt, na redelijke termijnstelling verzuimd de factuur aan EERLIJK INCASSEREN te voldoen.
9.7. Indien naar het oordeel van EERLIJK INCASSEREN de verhouding tussen de te vorderen buitengerechtelijke incassokosten en de uit te voeren werkzaamheden in het kader van de buitengerechtelijke incassoprocedure anders is dan deze verwacht mogen worden in een dergelijke procedure dan is EERLIJK INCASSEREN gerechtigd een voorstel te doen aan Cliënt betreffende een voorstel tot betaling van een bijdrage in de kosten ter incassatie.

Juridische dienstverlening
10.1. Cliënt is te allen tijde uit eigen hoofde verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van uitgebrachte juridische adviezen.
10.2. EERLIJK INCASSEREN kan geen enkele garantie geven op uitgevoerde of uit te voeren juridische werkzaamheden of werkzaamheden van enige aard. EERLIJK INCASSEREN kan eveneens de verwachtingen en/of resultaten uit een eventueel voorafgaand (haalbaarheids)onderzoek niet garanderen.
10.3. Voor het haalbaarheidsonderzoek worden geen kosten in rekening gebracht voor Cliënt. Voor het haalbaarheidsonderzoek wordt een periode van maximaal 30 minuten kosteloos besteed aan bestudering van aangeleverde documenten en/of correspondentie. Onder haalbaarheidsonderzoek wordt verstaan: Een reële kans inschatting van de juridische haalbaarheid, gebaseerd op de aangedragen informatie van Cliënt.
10.4. Indien een uitgebreid(er) haalbaarheidsonderzoek noodzakelijk is wordt dit onverwijld aan Cliënt medegedeeld, Cliënt kan te allen tijde besluiten af te zien van een uitgebreid(er) haalbaarheidsonderzoek.
10.5. EERLIJK INCASSEREN gaat uit van de juistheid van de aangeleverde informatie tijdens het haalbaarheidsonderzoek en de verdere juridische procedure door Cliënt. EERLIJK INCASSEREN is niet verantwoordelijk voor discrepanties tussen de aangeleverde informatie van of door Cliënt en andere informatie. In geen enkel geval biedt een haalbaarheidsonderzoek enige garantie over daadwerkelijk te behalen resultaten.
10.6. Cliënt kan afzien van verdere behandeling van de juridische opdracht door EERLIJK INCASSEREN . Indien Cliënt afziet van verdere behandeling door EERLIJK INCASSEREN zijn er niet meer kosten verschuldigd dan die zijn gemaakt tot de dag en het uur van opzegging.
10.7. EERLIJK INCASSEREN hanteert een uurtarief voor juridische dienstverlening die exclusief btw wordt genoemd. EERLIJK INCASSEREN kan een voorschot van Cliënt verlangen op de gehanteerde uurtarieven.
10.8. Door Cliënt kan voorafgaand aan de werkzaamheden een maximaal aantal te besteden uren aan een zaak, dossier of opdracht met EERLIJK INCASSEREN worden afgesproken.
10.9. Cliënten van EERLIJK INCASSEREN kunnen geen aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand zoals bedoeld in de Wet op de Rechtsbijstand.
10.10. De werkzaamheden bestaan uit, maar zijn niet gelimiteerd tot: het vertegenwoordigen van opdrachtgever in al zijn/haar zaken met betrekking tot het geschil.
10.11. Bevoegdheden met betrekking tot zaken van opdrachtgever die tot een ander rechtsgebied behoren dan aanvankelijk overeengekomen moeten opnieuw schriftelijk worden bevestigd.
10.12. Indien een zaak zodanig spoedig is dat wachten op een schriftelijke overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is, dan kan de bevestiging ook mondeling plaatsvinden.
10.13. Indien de bevestiging mondeling plaatsvindt, dient deze bij de eerst mogelijke gelegenheid alsnog schriftelijk te worden bevestigd.
10.14. Ten aanzien van juridische advieswerkzaamheden is bepaald dat deze volledig zelfstandig wordt uitgevoerd en dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekerde eindverantwoordelijk is voor het resultaat. De opdrachtgever heeft geen zeggenschap, en evenmin het recht om instructies of bevelen te geven.
10.15. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de periode van een jaar.
10.16. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is mogelijk. Hierbij geldt voor beide partijen een opzegtermijn van een maand. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk te geschieden.
10.17. EERLIJK INCASSEREN voert de werkzaamheden uit met het recht van substitutie.
10.18. EERLIJK INCASSEREN is, met inachtneming van de redelijke wensen van de Cliënt, vrij zijn werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.
10.19. EERLIJK INCASSEREN neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren.
10.20. Indien gaandeweg blijkt dat de prijs wegens complexheid van de zaak hoger komt te liggen dan de afgesproken prijs, dan doet EERLIJK INCASSEREN daarvan tijdig bericht aan Cliënt.

EIGENDOMSRECHTEN VAN EERLIJK INCASSEREN .
11.1. Bezit, houderschap, inzage, toegang en/of anderzijds met dezelfde strekking van en/of tot de geleverde informatie van EERLIJK INCASSEREN geeft de Cliënt geen auteursrechten, databaserechten, rechten in of van copyright, handelsmerken of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten van EERLIJK INCASSEREN of van een derde partij waarmee een samenwerking is aangegaan of waaraan een opdracht is uitbesteed, tenzij anders overeengekomen. Gebruikte afbeeldingen kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn, dit geldt echter niet voor alle weergegeven afbeeldingen.
11.2. EERLIJK INCASSEREN geeft Cliënt of derden uitdrukkelijk geen toestemming om geleverde informatie aan te passen, van vorm te wijzigingen, op alle geleverde werken van EERLIJK INCASSEREN berust het copyright en/of andere eigendomsrechten.

GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
12.1. Cliënt mag de geleverde informatie dan wel gegevens niet gebruiken voor het nemen van beslissingen, indien Cliënt op de geleverde gegevens en/of informatie wel gebruikt ter basering van haar beslissingen draagt Cliënt de volledige verantwoordelijkheid voor de aansprakelijkheid. De gegevens worden verstrekt ter ondersteuning van het vormen van een denkrichting, Cliënt dient er bewust van te zijn dat de gegevens sterk kunnen afwijken van de realiteit. Tevens zijn de gegevens gebaseerd op een huidige (tijdelijke) situatie welk elk moment kan wijzigen en/of veranderen. Nauwkeurigheid, juistheid, feitelijkheid of anderszins van gelijke strekking kunnen nimmer worden gegarandeerd.
12.2. EERLIJK INCASSEREN geeft de Cliënt uitdrukkelijk geen garantie of verzekering over de inhoud van de geleverde informatie. De geleverde gegevens en/of informatie kan incorrect, verouderd of onjuist zijn. Enig gebruik van de geleverde gegevens en/of informatie geschiedt geheel en volledig op eigen risico van de Cliënt.
12.3. Alle Cliënten en partijen van EERLIJK INCASSEREN dienen te garanderen dat zij in het bezit zijn en blijven van alle wettelijke licenties, vergunningen, overeenkomsten, machtigingen of enige andere wettelijke of buitenwettelijke verplichtingen die benodigd zijn om aan hun verplichtingen aan EERLIJK INCASSEREN onder de overeenkomsten te voldoen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN
13.1. Cliënt mag alle verstrekte gegevens en/of informatie door EERLIJK INCASSEREN alleen gebruiken voor intern gebruik. Er mogen geen aangeleverde of verstrekte gegevens naar buiten toe worden openbaar gemaakt, noch mogen de aangeleverde gegevens en/of informatie aan anderen of derden worden verstrekt of mag aan anderen of derden geen inzicht in de geleverde gegevens of informatie worden gegeven.
13.2. Overeenkomstig de AVG, mogen de geleverde gegevens of informatie alleen worden gebruikt door Cliënt indien het gebruik of de verwerking hiervan in overeenstemming is met de wetgeving hieromtrent. Cliënt verplicht zichzelf te houden aan de geldende wet- en regelgeving met in het bijzonder de wet- en regelgeving van de AVG.

GEBRUIK VAN WEBSITE
14.1. EERLIJK INCASSEREN kan aan de Cliënt toegangscodes toe kennen voor de Website van EERLIJK INCASSEREN . EERLIJK INCASSEREN behoudt zich recht voor deze codes te wijzigen en/of in te trekken dan wel te annuleren. Cliënt behandelt deze codes met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijk; de codes mogen door Cliënt slechts kenbaar gemaakt worden aan de geautoriseerde medewerkers die in overleg met EERLIJK INCASSEREN kunnen worden aangewezen. EERLIJK INCASSEREN is nimmer aansprakelijk voor misbruik van de toegang middels deze toegangscodes.

DIENSTEN EN PRODUCTEN
15.1. Op alle services, aanbiedingen, offertes, diensten en producten van EERLIJK INCASSEREN zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders door EERLIJK INCASSEREN is bepaald en overeengekomen met Cliënt.
15.2. Op de services, aanbiedingen, offertes, diensten en producten van EERLIJK INCASSEREN vindt geen restitutie plaats van eventuele vooraf door Cliënt aan EERLIJK INCASSEREN of aan door haar ingezette derden betaalde uurtarieven en/of andere betalingen die voldaan zijn of eventueel in de toekomst behoren te worden voldaan.
15.3. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening in welke vorm of op welke wijze dan ook, verrekening wordt middels deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten tenzij dwingende wetsbepalingen anderszins verplichten.
15.4. EERLIJK INCASSEREN behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn of haar zijde toegekomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor deze zijn verstrekt of ingewonnen voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Cliënt ter kennis van derden wordt gebracht dan wel strijdig zijn met de AVG.
15.5 Alle teveel uitbetaalde gelden door EERLIJK INCASSEREN dient Cliënt onverwijld uit eigen beweging dan wel op eerste verzoek van EERLIJK INCASSEREN op de door EERLIJK INCASSEREN aangegeven rekening terug te storten c.q. over te maken. Indien Cliënt hieraan geen gehoor geeft is Cliënt in gebreke en derhalve over de over te maken som de wettelijke incassokosten en wettelijke Rente verschuldigd.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
16.1. EERLIJK INCASSEREN is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien:
(a) Na het sluiten van de overeenkomst aan EERLIJK INCASSEREN ter kennis gekomen feiten en/of omstandigheden (goede) grond geven te vrezen dat Cliënt de verplichtingen niet of niet tijdig zal nakomen.
(b) Cliënt voor, bij, tijdens of na het sluiten van de overeenkomst verzocht om zekerheidsstelling voor de voldoening van zijn of haar (betalings)verplichting(en) uit de opdracht of overeenkomst en deze zekerheid uitblijft, gebrekkig en/of onvoldoende dan wel niet toereikend is.
(c) Door enige vertraging die te wijten is of enigszins toerekenbaar is aan de zijde van Cliënt niet langer van EERLIJK INCASSEREN kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
Indien de overeenkomst wordt opgeschort of ontbonden blijft Cliënt verplicht om de uurtarieven dan wel de facturen te voldoen voor de werkzaamheden die voorafgaand aan de opschorting of ontbinding hebben plaatsgevonden dan wel zijn verzonden.
16.2. EERLIJK INCASSEREN is tevens bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien;
(a) Zich feiten en/of omstandigheden aan- of voordoen van dien aard dat nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is;
(b) Zich feiten en/of omstandigheden aan- of voordoen van dien aard dat instandhouding van de opdracht en/of overeenkomst in redelijkheid niet van EERLIJK INCASSEREN kan worden verlangd.
16.3. Indien de overeenkomst buitengerechtelijk door EERLIJK INCASSEREN wordt ontbonden zijn de vorderingen van EERLIJK INCASSEREN op Cliënt direct en/of onmiddellijk opeisbaar. Indien EERLIJK INCASSEREN de nakoming van de (eigen) verplichtingen (tijdelijk) opschort, behoudt EERLIJK INCASSEREN de aanspraken uit de wet, regelgeving, opdracht, en overeenkomst.
16.4. Indien EERLIJK INCASSEREN tot opschorting en/of ontbinding overgaat, is EERLIJK INCASSEREN op nimmer gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan.
16.5. Indien de ontbinding aan Cliënt te wijten en/of toerekenbaar is, is EERLIJK INCASSEREN gerechtigd tot vergoeding van alle ontstane en te ontstane schade door Cliënt, daaronder begrepen alle kosten en aanspraken die daardoor direct en/of indirect zijn ontstaan en/of zullen ontstaan.
16.6. Indien Cliënt de uit de opdracht en/of overeenkomst afkomstige, voortvloeiende verplichting(en) niet of niet tijdig nakomt en deze niet of niet tijdige nakoming de ontbinding rechtvaardigt, dan is EERLIJK INCASSEREN gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, terstond te ontbinden zonder dat er enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding en/of enige schadeloosstelling ontstaat. Cliënt is en blijft uit hoofde van wanprestatie volledig tot gehele schadevergoeding en/of volledige schadeloosstelling verplicht.
16.7. Indien zich faillissement, de aanvraag van surseance van betaling, surseance van betaling, liquidatie, schuldsanering, beslaglegging ten laste van Cliënt, of zich een andere omstandigheid waardoor Cliënt niet langer vrijelijk over zijn goederen, gelden of anderszins vermogen kan beschikken voordoet, is EERLIJK INCASSEREN gerechtigd om de opdracht en/of overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk op te zeggen, zonder verplicht te zijn tot betaling van enige schadevergoeding, compensatie en/of schadeloosstelling. Alle vorderingen van EERLIJK INCASSEREN op Cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar volgens de huidige wetgeving.
16.8. Indien Cliënt een overeenkomst en/of opdracht geheel of gedeeltelijk ontbindt, afzegt en/of annuleert, zullen alle werkzaamheden die zijn verricht en/of ondernomen ter voorbereiding van de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst door EERLIJK INCASSEREN worden gefactureerd en is EERLIJK INCASSEREN gerechtigd de kosten hiervan bij Cliënt in rekening te brengen dan wel op Cliënt te verhalen.
16.9. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging in de rechtspositie van een der partijen optreedt, gaat de overeenkomst over op de rechtsopvolger van die partij. De partij die van rechtspositie zal worden gewijzigd is verplicht de andere partij daarvan onverwijld doch uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de wijziging, indien de wijziging reeds bekend was of kon zijn, op de hoogte te stellen. EERLIJK INCASSEREN is gerechtigd om van de opvolgers van de overeenkomst nakoming van de overeenkomst te vorderen. De rechtsopvolger van de partij die de wijziging heeft ondergaan, is volledig (en hoofdelijk) aansprakelijk voor alle schade die de contractspartij lijdt uit het niet nakomen van de verplichtingen.
17.1. Indien de ondernemingsvorm, bedrijfsvorm, rechtsvorm en/of rechtsverhouding wordt gewijzigd van EERLIJK INCASSEREN gaan alle lopende rechten, contracten en overeenkomsten over onder de nieuwe rechtsvorm.
17.2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ondergeschikte punten door EERLIJK INCASSEREN zonder overleg met Cliënt gecorrigeerd en/of gewijzigd worden. Bij grote inhoudelijke correcties en/of wijzigingen zal EERLIJK INCASSEREN alvorens de wijzigingen door te voeren, eerst in contact treden met Cliënt of de andere contractspartij.
17.3. EERLIJK INCASSEREN is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst en/of opdracht indien daartoe opgehouden of enigszins verhinderd ten gevolge van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid die niet te wijten is aan enige schuld van EERLIJK INCASSEREN , die noch krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van EERLIJK INCASSEREN komt.
17.4. Cliënt heeft geen recht de opdracht en/of overeenkomst te beëindigen dan wel op vergoeding van enige geleden en/of te lijden schade indien EERLIJK INCASSEREN wegens overmacht de opdracht tijdelijk, blijvend en/of gedeeltelijk niet kan uitvoeren.
17.5. Indien zich de beëindiging van de samenwerking of de van toepassing zijnde overeenkomsten voordoet blijven deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

TOEPASSELIJK RECHT EN DE FORUMKEUZE
18.1. Elk geschil dient direct vooraf kenbaar gemaakt te worden aan EERLIJK INCASSEREN voordat deze voorgelegd kan worden aan een rechter. Voor alle partijen bestaat er een uiterste inspanningsverplichting om het geschil onderling en/of minnelijk te beslechten.
18.2. Cliënt dient klachten over verrichte of onverrichte werkzaamheden, onmiddellijk, doch in elk geval niet later dan twee weken nadat de desbetreffende werkzaamheden zijn verricht of niet zijn verricht, uitdrukkelijk en zonder enige voorbehoud schriftelijk aan EERLIJK INCASSEREN te doen toekomen, bij overschrijding van de gestelde termijn vervalt elke aanspraak jegens EERLIJK INCASSEREN ter zake van klachten, claims en/of fouten. Klachten kunnen schriftelijk gestuurd worden naar info@eerlijkincassobureau.nl.
18.3. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij EERLIJK INCASSEREN partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien een verbintenis, opdracht en/of overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland ten uitvoer wordt gebracht en/of gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft of gevestigd is. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op alle rechtsbetrekkingen met of van EERLIJK INCASSEREN en wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
18.4. Alle geschillen zullen en/of dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet een forumkeuze niet toestaat.